LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Shale Tauzahn
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 23 September 2010
Pages: 348
PDF File Size: 20.78 Mb
ePub File Size: 10.53 Mb
ISBN: 811-4-97955-907-1
Downloads: 10962
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulusar

Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Unija oblikuje politiko, da bi: Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko. Institucije med seboj lojalno sodelujejo.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Na koncu se doda naslednji stavek: Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo. Unija vzpostavi notranji trg. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava ppgodba Banko neposredno zaprosi za financiranje.

  KZ FBIH PDF

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Doda se nov odstavek: Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti.

Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.

Cilji dejavnosti Unije so: Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Expand all Collapse all. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:.

Te naloge lahko zajemajo:. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.

EUR-Lex Access to European Union law

Vstavi se nov peti del. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb.

  CCM LA NIVEL DE RAMURA COMERT 2010 PDF

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

Sklepi iz odstavka Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna.

Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.