BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Mazilkree Satilar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 May 2006
Pages: 116
PDF File Size: 9.15 Mb
ePub File Size: 14.27 Mb
ISBN: 852-6-24366-513-8
Downloads: 95198
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudorr

Op deze manier kan de consument niet voor verrassingen komen te staan. Dit doorlopend toezicht werd voorheen reeds uitgeoefend, zo dienden de geschilleninstanties al jaarlijks te finnacile aan de minister. Dit is geregeld in de artikelen 86b en 86j van dit besluit. Artikel 71k Toon relaties in LiDO. Artikel 59e Toon relaties in LiDO. De minister beslist over de goedkeuring van de jaarlijkse begroting van een geschilleninstantie.

Artikel 35d Toon relaties in LiDO. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Ondernmeingen en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn bij een gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent en zich uitsluitend bezig houden met adviseren, vallen onder de werking van artikel 7.

Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast. Gelijktijdig met het aanbod, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de aanbieder tevens informatie over de mogelijkheid:. Artikel 8, derde lid oudkeert niet terug.

Nadat deze analyse is uitgevoerd wordt vastgesteld wat de werking van het product is.

Langs deze weg wordt het mogelijk gemaakt dft keurmerkinstanties of organisaties die in-house examinering kunnen organiseren gedragstoezichtt erkenning als exameninstituut kunnen aanvragen. Om bovenstaande redenen werd onder andere gepleit voor een aparte zorgmodule. Voorzover uit de opname van deze vereisten in regelgeving kosten voortvloeien, kunnen deze daarom worden gekwalificeerd als bedrijfseigen kosten.

Binnen deze termijn moeten deze kosten geheel zijn betaald. Artikel 13 Toon relaties in LiDO. De administratie, bedoeld in het eerste lid, van een premiepensioeninstelling is zodanig dat deze geen belemmering vormt of kan vormen voor de toepassing van het in artikel 4: Bewijzen van vakbekwaamheid Toon relaties in LiDO.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Artikel 19 van het Bpr en artikel 34f, onder b, van het Bgfo bevatten een vereiste voor premiepensioeninstellingen om de administratie en de procedures daaromtrent zodanig in te gedragtsoezicht dat de administratie geen belemmering vormt voor de toepassing van de regeling van artikel 4: Hetzelfde geldt voor de componenten die worden meegenomen in de algemene opslag op het basistarief.

  EPIC BATTLELORE PDF

Artikel 66a Toon relaties in LiDO. Na invoering van deze wijzigingen is dat wel het geval. Het bijwonen van adequate cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties kan daar ook onder vallen. De AFM kan nadere regels stellen met betrekking tot de gevraagde dienstverlening, de te verstrekken informatie alsmede de vormgeving en wijze van verstrekking van het dienstverleningsdocument.

De nalevingskosten van het verstrekken van de extra informatie kan worden begroot op de kosten van een extra bladzijde in de precontractuele informatie.

EUR-Lex Access to European Union law

Artikel 29a Toon relaties in LiDO. Aanbieders van hypothecair krediet kunnen vanuit bedrijfseconomische overwegingen besluiten om het offerterisico af te dekken en in de vorm van een risico-opslag door te berekenen aan de consument.

Een externe geschilleninstantie dient tevens onafhankelijk te operen van de overheid. Dit staat op gespannen voet met het gedagstoezicht dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij uitstek een onderwerp is waar de sector zelf de verantwoordelijkheid dient te nemen. Op grond van artikel 3: Interne klachtenprocedure Toon relaties in LiDO. Artikel 11b bepaalt aan welke eisen een exameninstituut moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen.

Consultation on the Decree implementing IORP II | Financial services: Regulation tomorrow

Voor de uiteindelijke berekening van de nalevingskosten zal dit ook geen groot verschil uitmaken. Artikel 59 Toon relaties in LiDO. Daarentegen worden er met de introductie van de bepaling in dit besluit strengere eisen gesteld aan het monitoren van de naleving van dit beleid. In dat geval formuleert de minister de onderzoeksvragen en wijst hij een onderzoeker aan. Een betaalinstelling of elektronischgeldinstelling besteedt de taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van het beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, niet uit.

Ook in paragraaf 7. Wel dient er in ieder geval een onherroepelijk besluit of ten minste een uitspraak van de rechter in eerste aanleg te liggen.

ondernfmingen De examinering van dit inhaalprogramma wordt gecombineerd met de examinering van de PE. Daarnaast zijn er structurele nalevingskosten verbonden aan het voor de toezichthouder inzichtelijk maken van verrichte inspanningen om investeringen in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren te vermijden.

Er is daarom ervoor gekozen om voor het jaar geen nieuwe toetstermen te ontwikkelen. Het vierde lid is niet van toepassing op het beheren of uitvoeren van overeenkomsten als bedoeld in de onderdelen a, b en c van de definitie van aanbieden in artikel 1: Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

  EL EXITO ES UNA DECISION DE DAVID FISCHMAN PDF

The Netherlands (and EU regulation)

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de administratieve lasten en nalevingskosten die de verschillende onderwerpen uit dit besluit met zich meebrengen. In artikel 86g dit besluit is bepaald dat een aanbieder van een betalingsbeschermer, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering een kostprijsmodel dient op te stellen zodat de kosten voor advies en distributie zijn toe te rekenen aan de desbetreffende producten.

Deze gegevens worden desgevraagd onverwijld aan de beleggingsonderneming of beheerder van een icbe verstrekt. Dit mag niet verhinderen dat de klacht door een geschilleninstantie wordt behandeld. De termijn is korter waar het kan en langer waar het moet. Wel zijn deze eisen nieuw voor beheerders van een beleggingsinstelling die rechten van deelneming aanbieden aan retailbeleggers.

Een aantal partijen maakte bezwaar tegen het feit dat de AFM op grond van een nadere regelgevende bevoegdheid in algemene zin regels kon stellen ten aanzien van het vaststellen van de kennis en ervaring en het dienstverleningsdocument. Artikel 38f Toon relaties in LiDO. Behalve de modules die voor de desbetreffende onderwerpen vereist zijn, geldt voor volmacht nog een aantal extra modules, te weten volmacht algemeen en volmacht overig. Verstrekking geschiedt tegen betaling van de kostprijs.

Introductory provisions Expertise of staff Trustworthiness Sound business operations Controlled business operations Outsourcing of activities Handling of complaints Provision of services with due care Reporting obligations Supplementary rules on offers Supplementary rules on the provision of intermediary services Supplementary rules on the provision of reinsurance intermediary services Supplementary rules on acting as a clearing institution Supplementary rules on the provision of investment services Final provisions Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section 4: